Boeddhistische Omroep Stichting

Beleidskader

 

Paramita'sDoelstelling
Omdat de BOS een publieke omroep is, is zij gehouden aan de brede doelstelling van de Nederlandse publieke omroep om mensen onderling te verbinden, hun individuele levens te verrijken en hen te verrassen met nieuwe perspectieven

Hierbinnen heeft de BOS de specifieke missie om waarden, inzichten en praktijken die ontleend zijn aan het boeddhisme aan te bieden aan de Nederlandse samenleving. Zij doet dit door middel van televisie- , radio- en internetprogramma’s en programmaondersteunende activiteiten waaronder de Change Your Mind Day, participatie in het Boeddhistische Film Festival Europe en specifieke thema-avonden.
De BOS oefent daarbij een brugfunctie uit, zowel binnen het boeddhisme, als tussen het boeddhisme en niet-boeddhisten.

In het realiseren van haar doelstellingen wil ook de BOS nadrukkelijk samenwerken met andere maatschappelijke organisaties. Andere omroepen en andere levensbeschouwelijke organisaties, maar ook onderwijsinstituten of organisaties op het gebied van natuur en milieu, hulporganisaties, musea, theaters en podia etcetera zijn welkome partners wanneer zij aansluiting hebben bij de identiteit, normen, waarden en smaak van de BOS.

Doelgroep

Vanwege haar publieke functie ontwikkelt en (co-)produceert de BOS programma’s voor het brede in zin- en betekenisgeving geïnteresseerde Nederlandse publiek, waarbinnen we de volgende doelgroepen onderscheiden:
  • in het algemeen: alle kijkers en luisteraars,
  • in het bijzonder: allen die openstaan voor zin- en betekenisgeving en spiritualiteit,
  • meer in het bijzonder: in het boeddhisme geïnteresseerden, met het boeddhisme sympathiserenden en boeddhisten,
  • en nog meer in het bijzonder speciale (meest allochtone) groepen en stromingen binnen de boeddhistische gemeenschap.
In termen van de door de publieke omroep gebruikte leefstijlgroepen zijn dat met name de 'Participerende Burger' en de 'Tolerante Wereldburger'. Wanneer u nieuwsgierig bent naar uw eigen leefstijlomschrijving kunt u hier een korte test doen en meer achtergrondinformatie vinden.

Uitgangspunten en waarden
De BOS zoekt nadrukkelijk de aansluiting bij de publieke behoefte en de actuele en urgente maatschappelijke en individuele vraagstukken van haar doelgroepen. Leidinggevend is dat de toegekende (schaarse) middelen natuurlijk efficiënt maar ook effectief besteed moeten worden (onder meer door een op doelgroepen gerichte mediastrategie, zie programmabeleid). Het gaat de BOS niet primair om maximalisatie van kijk- of luistercijfers maar wel om haar toegevoegd bereik en impact en de optimale aansluiting bij het publiek.

De BOS vindt het van wezenlijk belang dat de geest van het boeddhisme en de boeddhistische praktijk die ten grondslag ligt aan haar doel ook tot uitdrukking komt in de manier waarop zijzelf en haar medewerkers handelen. In die handelwijze van de BOS en haar medewerkers staan drie kernbegrippen centraal, te weten wijsheid, compassie en moed.

Deze waarden zijn vertaald in een zestal uitgangspunten die leidend zijn voor de Deze waarden zijn vertaald in een zestal uitgangspunten die leidend zijn voor de organisatiecultuur (en overigens ook de programmering) van de BOS en die in het boeddhisme wel bekend staan als 'de Zes Perfecties' of paramita's:

  1. vrijgevigheid: ruimte naar anderen, non-sektarisch en non-dogmatisch, respect voor alles dat leeft, niet op het (enge) eigenbelang gericht en (mede)verantwoordelijkheid voor anderen nemend;
  2. discipline: de algemeen menselijke waarden respecterend en ondersteunend, in het bijzonder het principe van geweldloosheid, overtuiging door middel van rede en vrij van extremen, toegesneden op de behoeften en interesse van wat actueel aan de orde is;
  3. geduld: consistent en consequent, zonder ontmoediging wanneer onmiddellijk zichtbare resultaten uitblijven;
  4. inspanning: geïnspireerd en inspirerend, geen zending en praktisch toepasbaar;
  5. meditatie en concentratie: ruimte naar jezelf en anderen, open, onbevangen, relativerend en humorvol, oplettend en aandachtig;
  6. wijsheid: bijdragend aan de ontwikkeling van inzicht in de aard van de werkelijkheid,  daardoor bijdragend aan de persoonlijke ontwikkeling en aan een samenleving waarin compassie, wijsheid en moed meer op de voorgrond staan.